Јасмина Шопова: Сенгор – Шопов: Паралели, Скопје, Сигмапрес, 2006

Сенгор – Шопов: Паралели, 2006Ова двојазично француско-македонско издание е објавено по повод одбележувањето на Годината Сенгор во Македонија (2006). Содржи избор од педесетина песни од сенегалскиот и македонскиот поет, кои се преплетуваат, ткаејќи меѓу себе нераскинливи нитки. Пишувани во текот на четириесетина години, во најголем дел во времето кога Сенгор и Шопов не се познавале, тие ја разоткриваат длабоката сродност помеѓу нивните автори.

Покрај воведот од Јасмина Шопова (Во потрага по светот на убавината), книгата содржи и текстови од Сенегалецот Амиду Сал (Поетски средби) и од македонскиот поет Ристо Лазаров (Епистоларни сеќавања), кои укажуваат на творечките и пријателските врески помеѓу двајцата поети. Илустрациите се од македонскиот академски сликар Христијан Санев.

„Основниот лајт-мотив на толкувачкиот праксис на Јасмина Шопова во оваа книга е идејата за совпаѓањето или за творечките коинциденции”, пишува Катица Ќулавкова во „Задоволство во читањето”, нејзината промотивна реч изговорена на 23 октомври 2006 г., во рамките на одбележувањето на Годината Сенгор (2006). „Најголем дел од сличностите на коишто таа укажува се настанати во период кога двајцата автори не се познаваат и кога немаат информации еден за друг, односно кога не се создадени услови за евентуално непосредно влијание и рецепција на едната во/со другата поезија. Се работи за период од 40 години творештво, кога поетите работат одделно и без било каква меѓусебна комуникација […] Селекцијата, класификацијата, наизменичната диспозиција на песните на Сенгор и Шопов, се така умешно приредени што тие се толкуваат самите една со друга, односно веќе се интертолкување, внатрешна или иманентна интерпретација.” 

Повеќе податоци за промоцијата на книгата.
Повеќе податоци за Годината Сенгор во Македонија.