Песна на чучулигата од Григор Витез во препев на Ацо Шопов

Скопје: Култура, 1959. 51 стр.

work in progress