Сид во македонски препев на Ацо Шопов

Сид од Корнеј, во македонски препев на Ацо Шопов. Прво издание: 1958. Повторни изданија: 1969, 1970, 2001 и 2016.work in progress

Скопје: Кочо Рацин, 1958. 131 стр. (Повторни изданија: 1969, 1970, 2001, 2016).

Паскал Гилевски: Потребно е посебно проучување зошто, од кои причини Шопов, превосходниот мајстор на римата, ја избегнува токму во ова дело, во овој свој, инаку, многу значаен препев. Шопов рима употребува само на крајот од некои строфи, како што тоа го практикува, на пример, Мажураниќ во Смаил-ага Ченгиќ, што верно го предава Гане Тодоровски.