Морето и боите од Григор Витез во препев на Ацо Шопов

Скопје: Кочо Рацин, 1965. 27 стр. (со Глигор Поповски и Васил Куноски)

work in progress