Басни од Иван Крилов во македонски препев на Ацо Шопов

work in progress

Скопје, Кочо Рацин, 1953. 33 стр.

(Повторни изданија: 1956 и 1963)

Басните на Крилов во препев на Шопов

Волк и мачор