Песни од Никола Јонков Вапцаров во препев на Ацо Шопов

work in progress

(со други преведувачи). Скопје: Кочо Рацин, 1958. 116 стр. (Второ издание во 1967, Македонска книга и Детска радост).