This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Albanian

Ацо Шопов: збирки на македонски

Автор на првата книга на македонски јазик во слободна Македонија, Песни (1944), Ацо Шопов има објавено дванаесет збирки поезија за време на својот живот. Бројот на избори од неговата поезија непрестано се наголемува по неговата смрт во 1982 год.

Во оваа одаја на Библиотеката на неговиот Лирски дом ќе најдете податоци за збирките на македонски.

Оригинални книги 

Избори од поезијата на Шопов

work in progress

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите

Збирки на странски јазици
Книги што Шопов ги превел на македонски
Дела за Шопов

Читалницата  нуди избор од поезијата, разговорите и написите на Шопов, како осврти и толкувања на неговото творештво.