Ацо Шопов: Раѓањето на зборот (Избор), Битола, Микена, 2008

Ацо Шопов: Раѓањето на зборот, 2008 / Ката Ќулавковаwork in progress

Раѓањето на зборот е избор од поезијата на Ацо Шопов подготвен од страна на Ката Ќулавкова со нејзин опширен предговор под наслов „Завештанијата на Шопов“.
Во 2011, оваа книга ќе излезе на англиски по наслов The Word’s Nativity, а во издание на НУБ Свети Климент Охридски.