Ацо Шопов: Со наши раце, Скопје, Државно книгоиздателство на Македонија, 1950

Ацо Шопов: Со наши раце, 1950

Ацо Шопов: Со наши раце, 1950. Пристап кон содржината на книгата

work in progress

„Социјална лирика од исповеден вид” – со овие зборови литературниот критичар Георги Старделов (1930-2021) ја дефинира оваа збирка, за која смета дека е „некој вид рекапитулација” на изминатиот творечки пат на Ацо Шопов од 1945 до 1950 година. 

Во секоја од единаесетте песни, меѓу кои фигурира и “Очи” за првпат објавена во книга (а претходно била објавена во списанието Нов ден, бр. 1−2, 1946), „ce чувствува настапот на идниот голем лиричар”, „иако cè уште нема радикален пресврт во поетската тема и инспирација”, тврди Старделов.

Пристап кон содржината на книгата