Ацо Шопов: Пруга на младоста (со Славко Јаневски). Скопје, Главен одбор на Народната младина на Македонија, 1946

Пруга на младоста, 1946

Пруга на младоста, 1946. Пристап кон содржината на книгата

Пругата на младоста е херојско дело − дело достојно за песна, пишува Никола Минчев, прв министер за просвета во Владата на НР Македонија (1945-1948), во предговорот на оваа збирка на двајца младинци што учествувале во градбата на пругата и ја напишале заедно оваа збирка. „Несомнено овие песни ќе бидат само еден дел од она што требе да се напише, наслика и уметнички уобличи за сето ова големо и ново што се раѓа во нашите дни.”

Неговиот истомисленик, Димитар Митрев, ја толкува книгата и од аспект на литературен критичар. „Со излегуењето пред свет на овој зборник, Славко Јаневски и Ацо Шопов се наложуваат како поети кои што одат во чекор со времето во кое што живеат”, вели тој во списанието Нов ден, во далечната 1946 година, и „излегуат од рамките на нашата тесно македонска дејствителност”. Но острото перо на Митрев не се запира на комплименти: „Навистина, тие нивни песни, како уметнички творби, не претставуат некаков нарочен чекор напред”, додава тој (прочитајте повеќе).

Пристап кон содржината на книгата