Ацо Шопов: Песни, Македонска книга, Мисла, Култура, 1988*

Ацо Шопов: Песни, 1988

Во оваа книга од 167 страни, Раде Силјан во целост го презема изборот песни објавен претходната година во Македонска книга, под наслов Ацо Шопов: Избор од поезијата, со истиот предговор: Светот на интимата и небиднината.

Книгата не ги содржи хронологијата, библиографијата и критичките осврти објавени во Ацо Шопов: Избор од поезијата.