This post is also available in: Serbian

Песме = Песни. Избор и предговор Георги Старделов; превод и препјев Сретен Перовић, Београд: Народна књига, 1974. 277 стр.Песни = Песме, Белград, Народна књига, 1976, 277 стр.

Двојазично издание, српскохрватски-македонски, во издание на белградска Народна књига.  Избор и поговор Георги Старделов. Превод и препев Сретен Перовиќ.

Книгата не содржи година на издавање, но утврдено е дека е објавена во 1976 година.

work in progress