Ацо Шопов: Избор од поезијата. Скопје, Македонска книга, 1987

Ацо Шопов: Избор од поезијата. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Македонска книга, 1987.

„Огнот, времето и стеблото; зборот, љубовта и просторот; сонот, сонцето и пепелта – тие стожерни и јасно обмислени пунктови во поезијата на Шопов претставуваат сублимат на едно маркантно творечко присуство, кое мора и треба да се согледува во континуитет, од првата негова поетска книга Песни (1944), па сѐ до неговата последна поетска објава Дрво на ридот (1980)”, пишува во предговорот на овој избор приредувачот Раде Силјан, пред да додаде: „Нивното проткајување е очигледно и неодминливо; во сплетот од постојаното нивно иновирање се препознава и јасно се уочува нагорниот од на поетот. Меѓутоа, изнесувајќи ги идеите и идеалите во поопшти рамки, авторот не бара компромис меѓу идејата и пораката, не настојува да филозофира, туку, напротив, се застапува, барем во најуспешните свои објави, за спонтан, ненаметлив, наместа мигновен, често афористичен, но најчесто рационален и прецизен исказ. Овие констатации, секако имаат потпора и во доста песни од неговиот почетен период, како и во некои од подобрите песни објавени во последните две книги Песна на црната жена (1976) и Дрво на ридот (1980). Што значи, тие обележуваат еден нераскинлив континуитет на творечко зреење, на творечко себеизнаоѓање и потврдување.”

Во оваа книга од 251 стр., Раде Силјан речиси во целост ги презема збирките Небиднина (1963), Гледач во пепелта (1970), Песна на црната жена (1976) и Дрво на ридот (1980), додека од збирките објавени до 1957 година прави порестриктивен избор. Едноставниот хронолошки ред на песните е пореметен со вметнувањето на две клучни песни од НебиднинаИма долу една крв и Лузна, во поглавјето „Бела тага на изворот” кое содржи песни од пораниот период од творештвото на Шопов, што делува збунувачки и неоправдано.

За забележување е и фактот дека една од најпознатите песни на Шопов, „Во тишина” е објавена со погрешен наслов: „Во тишината”. Таа грешка е овде поправена, исто како што е поправена и грешката во насловот и во последниот стих на песната „Како говорот глувонемите” (во овој избор насловот и стихот гласат „како говорот на глувонемите” со што е пореметена смислата на песната).

Исто така, избегнавме да објавиме два пати една иста песна под два различни наслови, „Седам сам со својот пламен во градите” и „Сам со својот пламен во градите”, како што е случај во изборот што овде го претставуваме.

Книгата содржи и кратка хронологија (стр. 241-242),  библиографија (стр. 245-248) и неколку критички осврти за делото на Шопов, што можете да ги прочитате на оваа страница.

Следната 1988 година, Раде Силјан објавува избор од поезијата на Шопов, со иста содржина (но без хронологијата, библиографијата и критичките осврти), под наслов Песни.

Содржина

Раде Силјан: Светот на интимата и небиднината (предговор, стр. 5-14)

Тишина

Во тишина

Бела тага на изворот

Очи
Љубов
Убавината
Ax таа убавина
Ако сведнам понекогаш глава
Има долу една крв
Лузна
Кoга ти е најтешко
Кон галебот што кружи над мојата глава
Notre Dame
Лист
Облак
На езеро
Лов на езеро
Бела тага на изворот
Го барам својот глас
Кажи ми небо
Во секој град
Будење
Љубов
Завист
Како говорот глувонемите
Залажување
Добра ноќ
Утеха
Praeludium
Ветрот носи убаво време 
Треба да бидеме подобри

Молитви на моето тело

Раѓање на зборот
Молитва за еден обичен но уште непронајден збор
Втора молитва на моето тело
Трета молитва на моето тело
Четврта молитва на моето тело
Петта молитва на моето тело
Шеста молитва на моето тело
Седма молитва на моето тело
Осма молитва на моето тело – или кој ќе ја смисли таа љубов
Деветта молитва на моето тело
Десетта молитва на моето тело
Последна молитва на моето тело
Долго живеам на ова место
Квечерина
Очај пред тврдината
Небиднина
Песната и годините

Долго доаѓање на огнот

Ноќта на огнот
Повлекување на огнот
Љубовта на огнот
Долго доаѓање на огнот
Грозомор
Тажачка од онаа страна на животот
Невреме
Ноќен извор
Август
Гледач во пепелта
Езеро
Езеро крај манастирот
Ноќ над езерото крај манастирот 
Црно сонце
Пак црно сонце
И уште еднаш црно сонце 

Во сонот на црната жена

Баобаб
Во сонот на црната жена
Пред расцутување на фланбоајаните
Жена во ивернажот
Настан на езерскиот брег
Загледан во океанот
Во Штип и во Жоал
На тие брегови нема ни мир ни починка
Светлината на робовите
Во очите на сињарките
Песна на сињарката
Молитва за сињарката – моја наречница

Дрво на ридот

Оздравување на болниот
Клошарска песна на поетот
Сонцето и телото
Телото е неподвижно а крвта не мирува
Сам со својот пламен во градите
Гнездо во брановите
Езеро на животот
Во еден од центрите на Париз
Како најубави катрени од народната поезија
Секавици над Шара
Домот на сонот
Од најстара и најчиста сончевина
Дрво на ридот

Критика за делото на Ацо Шопов