Издања посвећена Аци Шопову

translation in progress

Во овој отсек на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат книгите, зборниците и списанијата посветени на неговото творештво. Во неа можете подетално да се запознаете со поголем дел од тие изданија.

Зборници и книги посветени на Шопов

 • Критичарите за творештвото на Ацо Шопов.- Развиток, XVII, бр.2, март-април 1979, стр. 109-116. (Критики на Д. Митрев, А. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. Старделов, Д. Наневски, М. Друговац, Д. Пановски)
 • Ацо Шопов (1923-1982) : Споменица.- Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 1982.
 • Ацо Шопов (1923-1982).- Дело74, IX, бр.5-6, јули-август 1982, стр. 245-347.
 • Le Journal des poètes, n° 4-5, Septembre 1982.
 • Поводи.- Литературен збор, XXX, бр.3, 1983, стр. 11-41.
 • Ивановиќ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов; превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков.- Скопје: Македонска ревија, 1986.- 188 стр.
 • Ивановић, Радомир: Реч о речи : поетика Аце Шопова.- Београд: Ново Дело, 1986.- 172 п.
 • Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993.- 188 стр.
 • Китанов, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело.- Скопје : Култура, 1998.- 226 стр.
 • Старделов, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.- Скопје: Матица македонска, 2000.- 309 стр.
 • Прокопиев, Александар: Постмодерен Вавилон, Институт за македонска литература, Магор, Скопје, 2000, 205 стр
 • Шопова, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов.-  Скопје: Сигмапрес, 2003.- 254 стр
 • Ацо Шопов in XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004,  стр. 203-597
 • Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр
 • Шопова, Јасмина: Сенгор- Шопов: Паралели.-  Скопје: Сигмапрес, 2006

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите:
Збирки на македонски
Збирки на странски јазици
⇒ Книги што Шопов ги превел на македонски

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов можете да прочитате во Читалницата.