This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Albanian

Издања посвећена Аци Шопову

translation in progress

Во овој отсек на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат книгите, зборниците и списанијата посветени на неговото творештво. Во неа можете подетално да се запознаете со поголем дел од тие изданија.

Зборници и книги посветени на Шопов

 • Критичарите за творештвото на Ацо Шопов.- Развиток, XVII, бр.2, март-април 1979, стр. 109-116. (Критики на Д. Митрев, А. Спасов, М. Ѓурчинов, Г. Старделов, Д. Наневски, М. Друговац, Д. Пановски)
 • Ацо Шопов (1923-1982) : Споменица.- Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 1982.
 • Ацо Шопов (1923-1982).- Дело74, IX, бр.5-6, јули-август 1982, стр. 245-347.
 • Le Journal des poètes, n° 4-5, Septembre 1982.
 • Поводи.- Литературен збор, XXX, бр.3, 1983, стр. 11-41.
 • Ивановиќ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов; превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков.- Скопје: Македонска ревија, 1986.- 188 стр.
 • Ивановић, Радомир: Реч о речи : поетика Аце Шопова.- Београд: Ново Дело, 1986.- 172 п.
 • Творештвото на Ацо Шопов: симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993.- 188 стр.
 • Вуксановић, Оливера: Лирика Аца Шопова.— Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен).  29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)
 • Китанов, Блаже: Ацо Шопов, живот и дело.- Скопје : Култура, 1998.- 226 стр.
 • Старделов, Георги: Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов.- Скопје: Матица македонска, 2000.- 309 стр.
 • Прокопиев, Александар: Постмодерен Вавилон, Институт за македонска литература, Магор, Скопје, 2000, 205 стр
 • Шопова, Јасмина: По-трагите на Ацо Шопов.-  Скопје: Сигмапрес, 2003.- 254 стр
 • Ацо Шопов in XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004,  стр. 203-597
 • Животот и делото на Ацо Шопов: меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005.- 281 стр
 • Шопова, Јасмина: Сенгор- Шопов: Паралели.-  Скопје: Сигмапрес, 2006

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите:
Збирки на македонски
Збирки на странски јазици
⇒ Книги што Шопов ги превел на македонски

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов можете да прочитате во Читалницата.