Книги од Шопов

Во оваа одаја на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете подетално да се запознаете со избор од неговите

збирки и избори на македонски
избори на други јазици
книги што тој ги превел на македонски

Избор од изданијата посветени на неговото творештво се наоѓа тука.
Читалницата  нуди избор од поезијата и други написи на Шопов, како oсврти и толкувања на неговото творештво.