Шопов во светот, Шопов од светот, 1993

Во 1993 год., по повод одбележувањето на седумдесетгодишнината од раѓањето на Ацо Шопов, Македонска Книга, издавачката куќа во која Ацо Шопов го има поминато најголемиот дел од својот работен век, се одлучува да објави тритомно издание на неговото творештво и сведоштва од неговиот приватен живот. Од печат излегуваат само првите два тома: Поезија, подготвен од страна на Ката Ќулавкова, и Шопов во сетот, Шопов од светот, подготвен од страна на Милош Линдро. Вториот том содржи исцрпен избор од препевите на поезијата на Ацо Шопов на различни јазици.Избор од препевите на Ацо Шопов. Приредувач Милош Линдро. Скопје, Македонска книга, 1993.

Во 1993 год., по повод одбележувањето на седумдесетгодишнината од раѓањето на Ацо Шопов, Македонска Книга, издавачката куќа во која Ацо Шопов го има поминато најголемиот дел од својот работен век, се одлучува да објави тритомно издание на неговото творештво и сведоштва од неговиот приватен живот. Од печат излегуваат само првите два тома: Поезија, подготвен од страна на Ката Ќулавкова, и Шопов во сетот, Шопов од светот, подготвен од страна на Милош Линдро, автор на предговорот. Вториот том содржи избор од препевите на поезијата на Ацо Шопов на различни јазици, како и од неговите препеви на македонски од други јазици.

Прочитајте го предговорот на Милош Линдро кон вториот том .