This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Ацо Шопов: збиркe на македонскoм

translation in progress

Автор на првата книга на македонски јазик во слободна Македонија, Песни (1944), Ацо Шопов има објавено дванаесет збирки поезија за време на својот живот. Бројот на избори од неговата поезија непрестано се наголемува по неговата смрт во 1982 год.

Во оваа одаја на Библиотеката на неговиот Лирски дом ќе најдете податоци за збирките на македонски.

Оригинални збирки 

Избори од поезијата на Шопов

work in progress

 • Песни. Скопје: Кочо Рацин, 1963.
 • Раѓање на зборот. Скопје: Мисла, 1966.
 • Песни. Скопје: Македонска книга и Детска радост, 1967.
 • Избор. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Македонска книга, 1968.
 • Златен круг на времето. Скопје: Мисла, 1969.
 • Песни = Песме. Избор и предговор Георги Старделов; превод и препев Сретен Перовиќ, Белград: Народна књига, [1976], 277 стр.
 • Одбрани дела. Приредувач Слободан Мицковиќ. Скопје: Мисла, 1976.
 • Ацо Шопов, Избор и предговор Георги Старделов, Струга, 1976.
 • Океанот е мал, човекот е голем. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Центар за култура и информации, 1977.
 • Лузна. Предговор на Ефтим Клетников. Скопје: Мисла, 1981.
 • Избор од поезијата. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Македонска книга, 1987.
 • Песни. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Здружени издавачи, 1988.
 • Небо на тишината. Приредувач Веле Смилевски. Скопје: Култура, 1990.
 • Гледач во пепелта. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Мисла, 1991.
 • Долго доаѓање на огнот. Приредувач Светлана Шопова. Скопје: Либер-М, 1993.
 • Поезија. Избор од поезијата на Ацо Шопов. Приредувач Ката Ќулавкова. Скопје: Македонска книга, 1993.
 • Лузна = Stigmate. Избор: Јасмина Шопова. Скопје. Матица македонска, 2001. 253 стр. (македонски и француски)
 • Сенгор – Шопов : Паралели. Приредила Јасмина Шопова. Предговори: Јасмина Шопова, Амиду Сал, Ристо Лазаров. Илустрации: Христијан Санев. Скопје : Сигмапрес, 2006. 206 стр. (македонски и француски)
 • Раѓањето на зборот. Избор и предговор : Ката Ќулавкова. Битола: НИД „МИКЕНА”, 2008.

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите

Збирки на странски јазици
Книги што Шопов ги превел на македонски
Дела за Шопов

Читалницата  нуди избор од поезијата, разговорите и написите на Шопов, како осврти и толкувања на неговото творештво.