Изданија посветени на Ацо Шопов

Во овој отсек на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат книгите, зборниците и списанијата посветени на неговото творештво. Во неа можете подетално да се запознаете со поголем дел од тие изданија.

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов можете да прочитате во Читалницата.

Зборници и книги посветени на Шопов

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите

Збирки на македонски
Збирки на странски јазици
⇒ Книги што Шопов ги превел на македонски