Изданија посветени на Ацо Шопов

Во овој отсек на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат зборниците и книгите што му се посветени на неговото творештво. Во неа можете подетално да се запознаете со дел од тие изданија.

Список на прикази и есеи за Ацо Шопов

Зборници и книги посветени на Шопов

Збирки на македонски
Збирки на странски јазици
⇒ Книги што Шопов ги превел на македонски

Читалницата  нуди избор од поезијата и други написи на Шопов, како и огледи и толкувања на неговото творештво.