This post is also available in: French Spanish

Материјали од симопзиумот Творештвото на Ацо Шопов одржан во скопје на 13.05.1993 год.

Материјали од симопзиумот Творештвото на Ацо Шопов, одржан во Скопје на 13.05.1993 год.

Творештвото на Ацо Шопов, Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет , Скопје, 1993, 184 p.

„Симопзиумот Творештвото на Ацо Шопов [13.05.1993] е прв научен собир посветен на еден од плејадата повоени македонски поети”, пушува Веле Смилевски во воведниот текст на овој зборник, под наслов „Песна извишена над годините”. „Институтот за македонска литература при Филолошкиот факултет во Скопје има за цел, со организирањето на овој научен собир, да даде прилог во натамошното расветлување и толкување на опусот на Ацо Шопов, поет чиј творечки развој е еквивалентен на неколку важни и неодминливи фази од развојот на повоебната македонска поезија. Поводот за оваа научна средба е седумдесетгодишнината од раѓањето на поетот.”

e-book

Реферати