Блок во Современост, 1983-4

Во овој број на Современост, македонско списание за литература, култура и уметност во кое Ацо Шопов соработувал уште од неговото оснивање во 1951 година,  му посветува еден блок на поетот, една година по неговата смрт.

Во овој број, објавени се следниве написи: