This post is also available in: Serbian

Поетиката на Ацо Шопов, 1986

Ивановиќ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов; превод од српскохрватски ракопис Милан Трајков.- Скопје: Македонска ревија, 1986.- 188 стр.

Ивановиќ, Радомир: Поетиката на Ацо Шопов.- Скопје: Македонска ревија, 1986.- 188 стр.

„Поетската супстанца на Шопов полесно може да се насети, отколку да се именува. Тоа значи дека во неа постојат оние флуидни значења кои им се измолкнуваат на напорите за аналитичко дешифрирање и категоријално дефинирање. Токму во тие флуидни значења се крие суштината на она што се наречува поетско нешто и што ја отежнува комуникацијата меѓу поезијата и теоријата на поезијата”, тврди во оваа монографија авторот Радомир Ивановиќ.

Македонското издание, објавено во Македонска ревија, 1986, е превод на српскохрватскиот оригинал, Reč o reči: poetika Ace Šopova. Македонскиот превод му го должиме на Милан Трајков.

„Р. Ивановиќ трага по differentia specitica на ова творештво, согласувајќи се не еднаш со самиот поет дека, во основа, за еден поетски универзум со чијашто анализа не е тешко да се утврди и она што е најсуштествено во него − е исполнетоста на еден, можеби и најврвен творечки принцип: да се биде нов и свој!”, пишува македонскиот литературен критичар Миодраг Друговац, во својот осврт кон српкохрватската верзија на оваа моногафија, објавен во Современост, 1986,  бр. 8, стр. 78-81.

„Заедно со ова”, продолжува Друговац, ”проникливо е уочено дека еден од поетичките принципи на А. Шопов е довршеноста на песната како уметничко дело, т.е. дека на рамништето на мотивационите процеси се артикулира една свест за хармоничното единство на содржината и формата (перцепцијата и транспонацијата) во чинот на песната, во естетската скулптура на нејзиното битие! Меѓутоа, Р. Ивановиќ луцидно ја конструира и синтагмата „функционална недореченост“: во песните, со овој поетички модел низ роењето на асоцијации, се ослободува таинствената енергија или една специфична „нова радијација на значењата“, т.е. се постигнува толку присакуваната семантичка фасцинација, а со што, следствено на тоа, всушност и најмногу се објаснува поетичката целесообразност на оваа само наоко едноставна равенка на творечкото credo на А. Шопов.”

Според Томе Саздов, оваа книга е „најзначајниот литературен теоретско-критичарски труд што му е посветен на поетското создавање на Ацо Шопов досега”. Во неговата реч на промоцијата одржана на 15 април 1987 година во Домот на културата во Куманово, тој додава: „По бројните прилози во изминатите четири децении за плодното, обемното и вонредно значајно поетско создавање на Шопов, за неговото поетско искуство, како рече Георги Старделов, за неговите стихови за маката и радоста, како ги нарече самиот поет, за поезијата со трајни вредности, како ја именуваше основоположникот на македонската литературна критика Димитар Митрев, еден од најупорните, најредовните толкувачи на поетското умеење на Ацо Шопов, сега се наоѓаме пред најстудиозниот осврт на од неодамна завршениот поетски опус на овој превосходен македонски лиричар, вистински уметник на песната, според Миодраг Друговац, исто така еден од најревносните трагачи по секој бисер во богатата ризница стихови на Шопов.”

Содржина на монографијата

Зборот и смислата
Зборот и значењето
Раѓање на зборот
Зборовите на распаќа
Убавината на зборот
Збор на крајот

_________________
Студии за творештвото на Шопов од Радомир Ивановиќ:

 • Откривање на убавината : (запис за поезијата на Ацо Шопов) објавен во Разгледи, 1975, XVII, 1-2, и во Портрети на македонски писатели, Скопје, Мисла, 1979. 
 • Откривање лепоте (Запис о поезији Аце Шопова).  Летопис матице српске, 1976, 152, 417, 1, стр. 110/120 [По повод Одбраните дела на Ацо Шопов, во издание на Мисла, 1976] и во Портрети македонских писаца, Обод, Цетиње 1975.
 • Зборот и смислата во поезијата на Ацо Шопов—  Културен живот, 1985, год. XXX, бр. 9-10, стр. 36-40
 • Откривање лепоте – естетска опредељења Аце Шопова”.— Живот, 1986, XXXV, 3-4, стр 366-374
 • Зборот и значењето. Трета програма Радио Скопје, 1986, бр 25
 • Поетиката на Ацо ШоповТрета програма Радио Скопје, 1986, бр 25, стр 237-252
 • Глобалниот систем Небиднина во поезијата на Ацо Шопов.— Развиток, 1986, XXIII, 6-7, стр. 386-393
 • Збор за зборот – Врз поезијата на Ацо Шопов.—  Нова Македонија, 17.05.1986
 • Једноставни песник тишине – педесет година од прве објављење пјесме Аце Шопова.— Борба, 12-13.07.1986
 • Poetski govor Ace Šopova— Izraz, 1986, XXX, 1-2, str. 40-57
 • Reč i smisao u poeziji Ace Šopova.— Govor dela: studije i ogledi o makedonskoj književnosti / Radomir Ivanović. Beograd: Novo delo, 1986, str. 106-106
 • Зборот и значењетоИзбор од поезијата/Ацо Шопов (избор и предговор: Раде Силјан.— Скопје: Македонска книга, 1987.— стр. 199-220
 • Поетскиот првенец на Ацо Шопов и проблемот на генерирање на литературниот текст“. — Дело 74, 1987, XIV, 6, стр. 511-532.
 • Љубовта, трајна преокупација —  Поетската природа на Ацо Шопов.—  Нова Македонија, 24.10.1987
 • Реч и смисао у поезији Аце Шопова.— Сознајните апекти на книжевноста / XXI и XXII Рацинови средби, Титов Велес, 1984/85.— Титов Велес: Совет на Рациновите средби,  1987.— стр. 26-40
 • Енергијата на поетскиот говор.—  Нова Македонија, 21.09.1994
 • Поетски првенац Аце Шопова и проблем генерирања књижевног текста.Македонске поетске вертикале— Нови Сад: Змај, 2003, стр. 337-354
 • Филозофија и психологија стварања Аце Шоповаin Животот и делото на Ацо Шопов.- Скопје: МАНУ, 2005