Научна конференција, Охрид, 11-13,08.2003

Во рамките на 36-от Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,  во Охрид се одржа 30-та научна конференција, од 11-13 август 2003 година, во чија програма беше внесен и симпозиум посветен на творештвото на Ацо Шопов.

Според објавените акти, симпозиум бил организиран по повод 20-годишнината од неговата смрт (комеморирана претходната 2002 година). За забелеќување е дека во 2003 год., се одбележуваше всушност 80-годишнината од раѓањето на македонскиот поет.

Актите се објавени во: Ацо Шопов 20 години од смртта, XXX Научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 11-13 август 2003 г.). – Скопје : Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2004, стр. 203-597.

На симпозиумот зедоа учество: