Раѓањето на зборот е избор од поезијата на Ацо Шопов подготвен од страна на Ката Ќулавкова со нејзин опширен предговор под наслов “Завештанијата на Шопов“. Издавач: НИД „МИКЕНА”, 2008.
Во 2011, оваа книга ќе излезе на англиски по наслов The Word’s Nativity, а во издание на НУБ Свети Климент Охридски.