Во 1993 год., по повод одбележувањето на седумдесетгодишнината од раѓањето на Ацо Шопов, Македонска Книга, издавачката куќа во која Ацо Шопов го има поминато најголемиот дел од својот работен век, се одлучува да објави тритомно издание на неговото творештво и сведоштва од неговиот приватен живот. Од печат излегуваат само првите два тома: Поезија, подготвен од страна на Ката Ќулавкова, и Шопов во сетот, Шопов од светот, подготвен од страна на Милош Линдро.
Томот Поезија содржи исцрпна студија на Ката Ќилавкова под наслов: “Зреењето на песната или обид да се реконструираат развојните творечки начела во лирската поезија на Ацо Шопов”.