Песни од Ацо Шопов. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Здружени издавачи, 1988.