Избор од поезијата на Ацо Шопов. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Македонска книга, 1987.