Дрво на ридот. е последната оригинална збирка на Ацо Шопов, објавена во 1980 год. (Скопје, Мисла);