Плакета објавена во 1977 год., по повод литературната вечер посветена на Шопов во Центарот за култура и информации (Салон 19:19). Избор на стихови: Георги Старделов.