Избор од поезијата на Ацо Шопов објавен во 1963 год.