1976-Odbrani-delaСе наоѓате во одделот посветен на изборите од поезијата на Ацо Шопов (1923 – 1982) на македонски јазик, во Библиотеката на неговиот Лирскиот дом.

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.

Избор од неговите песни, од кои дел се пропратени со аудиовизуелен материјал, е достапен во Поетското катче на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов.

 

Избори

 • Песни. Скопје: Кочо Рацин, 1963.
 • Раѓање на зборот. Скопје: Мисла, 1966.
 • Песни. Скопје: Македонска книга и Детска радост, 1967.
 • Избор. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Македонска книга, 1968.
 • Златен круг на времето. Скопје: Мисла, 1969.
 • Одбрани дела. Приредувач Слободан Мицковиќ. Скопје: Мисла, 1976.
 • Океанот е мал, човекот е голем. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Центар за култура и информации, 1977.
 • Лузна. Предговор на Ефтим Клетников. Скопје: Мисла, 1981.
 • Избор од поезијата. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Македонска книга, 1987.
 • Песни. Приредувач Раде Силјан. Скопје: Здружени издавачи, 1988.
 • Небо на тишината. Приредувач Веле Смилевски. Скопје: Култура, 1990.
 • Гледач во пепелта. Приредувач Георги Старделов. Скопје: Мисла, 1991.
 • Долго доаѓање на огнот. Приредувач Светлана Шопова. Скопје: Либер-М, 1993.
 • Поезија. Избор од поезијата на Ацо Шопов. Приредувач Ката Ќулавкова. Скопје: Македонска книга, 1993.
 • Лузна = Stigmate. Избор: Јасмина Шопова. Скопје. Матица македонска, 2001. 253 стр. (македонски и француски)
 • Сенгор – Шопов : Паралели. Приредила Јасмина Шопова. Предговори: Јасмина Шопова, Амиду Сал, Ристо Лазаров. Илустрации: Христијан Санев. Скопје : Сигмапрес, 2006. 206 стр. (македонски и француски)
 • Раѓањето на зборот. Избор и предговор : Ката Ќулавкова. Битола: НИД „МИКЕНА”, 2008.