lecturesСе наоѓате во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982).

Во неа ќе најдете избор од ракописите и машинописите, песните и препевите, интервјуата и есеите на поетот.

Во Читалницата е достапен е и избор од огледи и толкувања на поезијата на Ацо Шопов.