1982 Le Journal des poètesОвој отсек на Читалницата на Лисркиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) е посветен на огледите за неговото творештво. Во него имате пристап кон избор од критиките и огледите за одделни збирки поезија или за одреден период:

Толкувања и анализи на неговото творештво ќе најдете тука.

Литературните портрети се наоѓаат тука.

Избор од искажувањата за Шопов ќе најдете тука.