220px-robert_delaunay_rythme_c1932Овој отсек на Читалницата на Лисркиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) е посветен на толкувањата на неговата поезија. Во него имате пристап кон анализи на

Избор од книжевните портрети и критиките на одделни збирки поезија на Ацо Шопов можете да прочитате во отсекот Огледи.