Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1932) се наоѓа избор од неговите препеви во ракопис или во оригинален машинопис.

Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на “Фондот Ацо Шопов” во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (MANU). Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

Во Читалницата исто така ќе најдете  песни во ракопис и машинопис и  текстови во ракопис и машинопис.