Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1932) се наоѓа избор од неговите песни во ракопис или во оригинален машинопис. Најголемиот дел од оваа архивска граѓа му припаѓа на “Фондот Ацо Шопов” во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (MANU). Благодарение на соработката со оваа институција, Лирскиот дом беше во можност да дигитализира  поголем дел од материјалот за да им го стави на располагање на читателите.

Други текстови во ракопис или машинопис се наоѓаат  тука. Препевите се достапни тука.

Панорама од ракописите можете да најдете во слајдерот тука.