Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) можете да прочитате избор од негвото поетско, вклучивајќи и во ракопис, како и избор од неговите написи и искажувања.