Јасмина Шопова : Сенгор – Шопов: Паралели, Скопје, Сигмапрес, 2006. За поподробни информации, кликнете тука.