Поезија / Леополд Седар Сенгор. Скопје: Нова Македонија, 1975. 250 стр. (со Влада Урошевиќ и Георги Сталев).

Поезија / Леополд Седар Сенгор. Скопје: Нова Македонија, 1975. 250 стр. (Препев: Ацо Шопов, со Влада Урошевиќ и Георги Сталев).