Ацо Шопов говори своја поезија во Охрид, во 1947 год.