1980-Drvo-na-ridotАцо Шопов: Дрво на ридот, Скопје, Мисла, 1980

“Повеќе пати ја препрочитав неговата последна книга Дрво на ридот, објавена две години пред неговата смрт, а последните книги на поетите се обично тестаментални,  [и] бев просто изненаден од толку честото споменување на Македонија, речиси во секоја негова песна. Во сè-на-сè 14 песни колки што има оваа негова последна книга, Македонија се споменува околу 20 пати, што, инаку, не беше случај со ниту една претходна негова книга.  Се замислив над тој факт.

Старделов