2000 Nebidninata StardelovСе наоѓате во одајата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923 – 1982) што ги сорджи книгите што му се посветени. Во неа можете подетално да се запознаете со дел од тие изданија.

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.

Избор од статиите и огледите посветени на творештвото на Шопов е достапен во Читалницата на Лирскиот дом.

Изданија посветени на Ацо Шопов