Ацо Шопов во неговата работна соба, на ул.955 бр 11 (подоцна ул.Ганчо Хаџипанзов), во 1968 год.